Ochrana osobních údajů a GDPR

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o zpracování osobních údajů společností EXCLUSIVE RENTALS LTD. Naše informace zohledňují nedávné změny právních předpisů Evropské unie na ochranu údajů (GDPR) a objasňují způsob, jakým shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme Vaše údaje.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Realitní kancelář EXCLUSIVE RENTALS LTD se sídlem Masarykova 42/80, 252 19 Rudná, IČ: 04878604 (dále jen “RK“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší RK, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů RK. RK zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

RK zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje RK shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů RK:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) RK;
 • ochrana majetku a osob.

Rozsah zpracování osobních údajů RK:

RK zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, obrazový záznam, biometrické údaje v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroje osobních údajů:

RK získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

RK vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a RK společností a také významně zefektivní poskytování služeb.

RK dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle RK zpracovávány také Zpracovateli RK, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů RK jsou zejména:

 • náhradní dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,
 • dodavatelé kamerových a přístupových systémů umístěných v prostorách provozovny RK
 • další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů,
 • osoby, které poskytují správci služby v případě, že se zákazník rozhodne služeb využít,
 • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností RK.

RK zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je RK technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje RK i od Zpracovatelů osobních údajů.

RK informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

RK poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že RK nebo smluvní Zpracovatel RK provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat RK nebo jeho smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby RK nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

RK vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24.5.2018